welcome to

Always do your best. what you plant now, you will harvest later.

student council

2017-18

JUNIOR STUDENT COUNCIL

SENIOR STUDENT COUNCIL

JUNIOR STUDENT COUNCIL

Akshay Gupta Burela
V-D
Head Boy


Shreyas Sahu
V-B
Vice Head Boy


Tarushi Singh
V-C
Head Girl


Elizabeth A. Joseph
V-A
Vice Head Girl


Mehul Negi
V-C
Sports Captain


Abhay Chauhan
V-C
Vice Sports Captain

Daniel House

Suryansh V. Tripathi
V-A
Captain

Renee Sarah Williams
V-A
Vice Captain
David House

Sirjan Kaur Bhinder
V-C
Captain

Aditya Agarwal
V-B
Vice Captain
Moses House

Mohit Kumar Dubey
V-B
Captain

Irene Jijo
V-B
Vice Captain
Solomon House

Aryan Srivastava
V-B
Captain

Gurneel Singh
V-B
Vice Captain
Cultural Secretary

Shaurya Elijah Nanda
V-C

Pari Porwal
V-B

Vani Mittal
V-C
Social Service Secretary

Deshna Singhai
V-B

Ayush Joshi
V-A

Aditya Tyagi
V-B
Environment Secretary

Prachi Srivastava
V-D

Aditya Raman
V-D

Shreyanshi
V-B
Transport Secretary

Manas Mishra
V-D

Aadrika
V-A

Riya Mahur
V-D
SENIOR STUDENT COUNCIL
2016-17
2015-16
2014-15